CO2 Prestatieladder

Algemeen

Brouwers Holding BV geeft een hoge prioriteit aan een schoon milieu en een gezond leefklimaat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat dit CO2 reductieplan is opgezet conform de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder 2.2. Een certificering volgens deze norm betekent voor Brouwers Holding BV erkenning voor het gevoerde milieubeleid, waarvan de resultaten jaarlijks inzichtelijk gepubliceerd worden. Het beheersen van milieurisico’s en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

Milieumanagement

Duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van Brouwers Holding BV. Dit CO2 reductieplan is de leidraad voor het milieumanagementsysteem wat Brouwers Holding BV voert. Dit systeem beheerst, bewaakt, stuurt bij en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van de aandacht voor milieu bij de dagelijkse werkzaamheden. 

 

Ambitieniveau

In het kader van het behalen van de ISO 9001, VCA* en BTR voor Pro- Emim BV die onder deze holding vallen is een start gemaakt met het opzetten van een milieubeleid. Door te kiezen voor certificering van de CO2Prestatieladder gaan de organisaties een stap verder. Met het CO2 reductieplan wordt er gewerkt aan continue verbetering van de milieuprestaties door beheersing en vermindering van de milieubelasting.

 

Doelstelling

Om de intenties te kunnen realiseren zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in dit CO2 reductieplan. Met deze doelstellingen legt Brouwers Holding BV zichzelf een inspanningsverplichting op om haar eigen milieuprestaties te verbeteren.

 

Missie

Het CO2 reductieplan van Brouwers Holding BV is een belangrijk instrument om de doelstellingen en de voortgang te bewaken. Integraal onderdeel hiervan is de publicatie van een periodieke CFA analyse. Dit rapport zal telkens weer de aanleiding zijn voor nieuwe initiatieven voor een verdergaande CO2 reductie. De gevolgde werkwijze moet ertoe leiden dat we als organisatie op milieugebied continu naar een hoger niveau.


Vormidabel Webdesign - Copyright ProEmium © All rights reserved